zepp os 小程序开发工具zeus升级

阿里加速镜像版本同步

阿里加速镜像版本滞后官方版本时手动同步

官方版本

中国网络访问慢或无法访问
@zeppos/zeus-cli - npm (npmjs.com)

阿里加速镜像

@zeppos/zeus-cli - npm (npmmirror 镜像站)

# zeus升级
npm install @zeppos/zeus-cli -g

# 查看升级版本
zeus -v